Xem ảnh lớn

SpiroUSB (microloop)

Giá : ~1 VND

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
đánh giá tương đương với "lá phổi tuổi"
Thời gian thực hiển thị màu sắc của một trong hai dòng chảy / lượng hoặc khối lượng / thời gian đường cong
Trên màn hình dự đoán giá trị và kết quả giải
Hoàn toàn di động với cung cấp hộp đựng
định dạng in ấn Customised
Spiro USB
 
Một máy tính phế dung kế dựa trên kết nối trực tiếp vào cổng USB của máy tính. Cung cấp với phần mềm Spida, các Spiro USB cung cấp một cơ sở spirometric rất di động chưa toàn diện.
 
Quản lý chất lượng
 
Tất cả các thử nghiệm thực hiện đều có cả các bài kiểm tra được lựa chọn làm nổi bật cũng như sự thay đổi% từ tốt nhất. Điều này kết hợp với trên màn hình sẽ nhắc cho khởi đầu chậm chạp, khối lượng thấp và đòn ngắn trong khi thử nghiệm cho phép một mức độ rất cao về kiểm soát chất lượng.
 
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm công ty