Xem ảnh lớn

So sánh sản phẩm: Máy đo nhĩ lượng

Giá : ~1 VND

So sánh thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm Máy đo nhĩ lượng

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
  Otowave 102-1 Otowave 102-4 Otowave 202 Otowave 202-H
Compare user features
Totally portable yes yes yes yes
PC connectivity (USB) yes yes
PC connectivity (IdDA) yes yes
NOAH compatible yes yes yes yes
Printer output yes yes yes yes
Internal memory yes yes yes yes
Programmable 1 frequency (1kHz) Ipsilateral reflex yes yes yes yes
Programmable 4 frequency ipsilateral reflex function yes yes yes
Programmable 4 frequency contralateral reflex function yes yes
Ergonomic design yes yes yes yes
Battery power function yes yes yes yes
Carry case supplied yes yes yes yes
Daily test cavity pack supplied yes yes yes yes
Mains power adaptor supplied yes yes
Compare technical features
226Hz probe tone +/- 0.1% yes yes yes yes
1000Hz probe tone +/-0.1% yes
+200daPa to -400daPa pressure range +/- 10daPa yes yes yes yes
0.2 to 5ml volumetric range +/- 0.01ml yes yes yes yes
1kHz reflex function yes yes yes yes
500, 1k, 2k and 4kHzx ipsi reflex function yes yes yes
500, 1k 2k and 4k contralateral reflex function yes yes
85 to 100dB reflex range yes yes yes yes
0.01ml to 0.5ml reflex measurement range yes yes yes yes
Dimensions (mm) 210 x 80 x 40 high 210 x 80 x 40 high 190 x 85 x 40 high 190 x 85 x 40 high
Weight 380 g 380 g 430 g 430 g
Medical CE Mark yes yes yes yes
IEC 60601-1 electrical safety compliant yes yes yes yes
IEC 60601-1-2 EMC compliant yes yes yes yes
IEC 60645-5 type 2 tympanometer compliant yes yes yes yes

Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm công ty